0 CommentsPhóng sự về rác thải xung qoanh nhà dân. Những điều cần phải suy nghĩ
Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh

Báo cáo môi truờng
Luật Bảo vệ môi trường 2005 định kỳ 5 năm một lần Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia theo kỳ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc gia để Chính phủ trình Quốc hội.
Báo cáo nhằm mục đích đánh giá tổng quan nguyên nhân và diễn biến hiện trạng môi trường Việt Nam trong giai đoạn 5 năm qua, cung cấp cơ sở thực tiễn để xem xét các tác động qua lại của phát triển kinh tế – xã hội và môi trường, kịp thời điều chỉnh kế hoạch phát triển, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.
Báo cáo tập trung nghiên cứu vào các vấn đề:
(
– Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội và những tác động đối với môi trường. – Vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, sự cố môi trường và nguy cơ gây sức ép đối với môi trường. – Đánh giá hiện trạng, diễn biến môi trường đất, nước, không khí, chất thải rắn, đa dạng sinh học… – Phân tích, đánh giá và đưa ra những minh chứng điển hình của tác hại do ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe cộng đồng, với phát triển kinh tế – xã hội.
Báo cáo Tổng quan môi trường Việt Nam gồm 10 chương.

– Chương 1 là những vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và sức ép đối với môi trường.
– Chương 2 trình bày về các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố môi trường và sức ép của các vấn đề đó đối với môi trường hiện nay.
– Chương 3 đến Chương 5, Báo cáo tập trung vào việc phân tích diễn biến tình trạng chất lượng môi trường đất, nước (nước mặt, nước ngầm, nước biển) và không khí trong giai đoạn từ năm 2005 – 2010.
– Chương 6 nêu lên hiện trạng chất thải rắn, những vấn đề còn tồn tại trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn ở Việt Nam trong giai đoạn 5 năm qua.
– Chương 7, các vấn đề được tập trung vào phân tích bao gồm những đánh giá về diễn biến suy thoái đa dạng sinh học, các vấn đề liên quan đến sinh vật ngoại lai xâm hại và sinh vật biến đổi gen xâm lấn và công tác quản lý ĐDSH.
– Chương 8 là các vấn đề liên quan tới tác động của ô nhiễm môi trường, trong đó bao gồm các vấn đề như tác động tới sức khỏe cộng đồng, những thiệt hại về kinh tế cũng như là nguyên nhân gây ra những xung đột môi trường.
– Chương 9 tập trung vào phân tích hiện trạng quản lý môi trường ở Việt Nam hiện nay, những khó khăn thách thức mà Việt Nam chưa thể giải quyết.
– Chương 10 đưa ra những định hướng trọng tâm công tác BVMT trong 5 năm tới Bên cạnh đó, những giải pháp cụ thể cũng được đề xuất, từ việc hoàn thiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý môi trường cho đến các giải pháp về công cụ quản lý nhằm đảm bảo thực hiện được mục tiêu đặt ra. Báo cáo được cập nhật các số liệu và thông tin có liên quan đến hết tháng 12 năm 2010 và đều được cung cấp chính thức từ các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm
Tư vấn môi trường

Công ty môi trường

Nguồn: https://otoxetai.vn

Xem thêm bài viết khác: https://otoxetai.vn/moi-truong

Author

khang@mmtgroup.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *